شکفتن قهوه به چه معنا است؟ چرا (Coffee Bloom) مهم است؟

شکفتن زمانی اتفاق می افتد که آب داغ برای اولین بار به قهوه آسیاب شده برخورد می کند. آب داغ باعث خروج دی اکسید کربن (CO2) از قهوه می شود. در زمانی که دی اکسید کربن خارج می شود، حجم دانه های قهوه نیز افزایش می یابد.

ادامه مطلب